Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
Skip Navigation Links

Ministerul Justitiei

REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
din 05/02/2001
Publicat in Monitorul Oficial nr. 64 din 06/02/2001


Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Ordinul nr. 658/2006 publicat în MOF nr. 240 din 17/03/2006
- Ordinul nr. 2.570/C/2006 publicat în MOF nr. 956 din 28/11/2006
- Ordinul nr. 656/C/2007 publicat în MOF nr. 194 din 21/03/2007
- Ordinul nr. 875/2013 publicat în MOF nr. 148 din 20/03/2013

CAPITOLUL I Organizarea activitatii executorilor judecatoresti
SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 1. - Executorii judecatoresti sunt învestiti sa îndeplineasca un serviciu de interes public constând în executarea silita a dispozitiilor civile din titlurile executorii, precum si alte atributii date prin lege în competenta lor.
Art. 2. - Actul îndeplinit de executorul judecatoresc în limitele competentelor legale, purtând stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de înregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
Art. 3. - Executorii judecatoresti îsi îndeplinesc atributiile cu respectarea si în limitele competentelor prevazute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecatoresc, de Codul de procedura civila si de alte legi aplicabile în materie.

SECTIUNEA a 2-a Constituirea si functionarea birourilor de executori judecatoresti

Art. 4. -
(1) Executorii judecatoresti îsi desfasoara activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civila.
(2) În circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti.
(3) Competenta teritoriala a executorului judecatoresc se întinde în întreaga circumscriptie a judecatoriei în care îsi are sediul biroul sau, cu exceptia municipiului Bucuresti unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.
Art. 5. -
(1) Ministrul justitiei stabileste si actualizeaza numarul executorilor judecatoresti, de regula în primul trimestru al fiecarui an, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, în functie de cerintele locale determinate de întinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor. Stabilirea numarului de executori judecatoresti se face astfel încât la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un post de executor judecatoresc. Numarul posturilor executorilor judecatoresti din circumscriptia unei judecatorii nu va fi mai mic de 3. Ordinul de actualizare va cuprinde, pe circumscriptia fiecarei judecatorii:
a) numarul executorilor judecatoresti în functie;
b) numarul executorilor judecatoresti stagiari în functie;
c) numarul posturilor vacante pentru examenul de definitivat;
d) numarul posturilor vacante pentru schimbari de sediu;
e) numarul posturilor vacante pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie si pentru persoanele care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat;
f) numarul posturilor vacante pentru executorii judecatoresti stagiari.
(2) Posturile vacante pentru examenul de definitivat prevazute la alin. (1) lit. c) se stabilesc, în mod corespunzator, în circumscriptiile judecatoriilor unde executorii judecatoresti stagiari si-au efectuat perioada de stagiu. Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va transmite Ministerului Justitiei necesarul de posturi vacante pentru persoanele care vor sustine examenul de definitivat, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numarului executorilor judecatoresti.
Art. 6. -
(1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, prin ordin, în baza cererii celui interesat si a referatului întocmit de directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei privind îndeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege. Referatul directiei de specialitate va fi însotit, de regula, de propunerea motivata a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti privind îndeplinirea sau neîndeplinirea conditiilor de numire prevazute de lege si admiterea sau respingerea cererii.
(11) Persoanele care au îndeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si au promovat examenul de definitivat sau, dupa caz, au exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie sunt numite în functie în baza hotarârii de validare a Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a referatului întocmit de directia de specialitate din Ministerul Justitiei.
(12) Persoanele scutite de examen care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu conditia sa fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin, sunt numite pe baza cererii celor interesati si dupa verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 din Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) În ordinul de numire se va specifica judecatoria în a carei circumscriptie îsi va avea sediul biroul de executor judecatoresc, precum si obligatia acestuia ca în termen de 90 de zile sa îsi înregistreze biroul individual sau, dupa caz, în asociere cu alt executor judecatoresc, în conditiile art. 17 alin. (1) din lege.
(3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru înregistrarea biroului poate fi încuviintata de ministrul justitiei, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecatoresc. Cererea, cuprinzând motivele justificate care îl împiedica sa îsi înregistreze biroul în termenul prevazut de lege, se depune la Camera executorilor judecatoresti, care o înainteaza ministrului justitiei în termen de 48 de ore de la depunere, împreuna cu punctul sau de vedere.
Art. 7. -
(1) Înregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecatoresc, într-un registru special tinut de primul-grefier al curtii de apel în a carei circumscriptie îsi are sediul biroul, pe numele executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorilor judecatoresti asociati. Obligatia înregistrarii exista si în cazul executorului judecatoresc care renunta la asociere si îsi deschide birou individual.
(2) La cererea de înregistrare se vor atasa:
- ordinul de numire a executorului judecatoresc;
- dovada existentei sediului biroului - act de proprietate, contract de închiriere sau alt act;
- confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti cu privire la faptul ca biroul dispune de spatiul corespunzator desfasurarii activitatii si conservarii arhivei în bune conditii.
(3) La înregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura.
(4) Documentatia prezentata la înregistrare se pastreaza în dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarul va cuprinde si câte un exemplar al procesului-verbal încheiat cu ocazia depunerii juramântului conform art. 18 alin. (4) din lege.
(5) Primul-grefier va elibera în termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea înregistrarii, pe care executorul judecatoresc îl va prezenta de îndata Camerei executorilor judecatoresti, iar aceasta îl va comunica Ministerului Justitiei si Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
Art. 8. -
(1) În registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) se vor înscrie si urmatoarele operatiuni:
- modificari în modul de desfasurare a activitatii în cadrul biroului;
- schimbarea sediului biroului;
- radierea biroului executorului judecatoresc;
- alte operatiuni prevazute de prezentul regulament si de statutul profesiei.
(2) Operatiunile prevazute la alin. (1) se vor înregistra la cerere, atasându-se confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti care, dupa caz, poate solicita direct înregistrarea lor.
(3) Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti va avea acces permanent la registrul special prevazut la art. 7 alin. (1), având obligatia de a-l înstiinta pe ministrul justitiei si Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti despre toate înregistrarile.
Art. 9. -
(1) Stampila executorilor judecatoresti cuprinde stema României, numele, prenumele si calitatea de executor judecatoresc, precum si circumscriptia judecatoriei în care îsi are sediul biroul. Modelul si dimensiunea stampilei sunt propuse de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si aprobate de ministrul justitiei prin ordin.
(2) Pierderea sau disparitia stampilei se înscrie în registrul special prevazut la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament, înregistrându-se în termen de 5 zile un nou model de stampila, care va contine elemente distinctive fata de cea pierduta sau disparuta.
Art. 10. -
(1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti întocmeste si actualizeaza anual tabloul executorilor judecatoresti, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite curtilor de apel, care au obligatia sa îl comunice instantelor din circumscriptia lor. Tabloul executorilor judecatoresti se transmite si directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.
(2) Acest tablou contine numele si prenumele tuturor executorilor judecatoresti care au depus juramântul, precum si sediul biroului în care acestia functioneaza.